Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Echte Bakker Piet Kerssens B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. zijn vrijblijvend. Echte Bakker Piet Kerssens B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Echte Bakker Piet Kerssens B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Echte Bakker Piet Kerssens B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Echte Bakker Piet Kerssens B.V. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Echte Bakker Piet Kerssens B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Echte Bakker Piet Kerssens B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Echte Bakker Piet Kerssens B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Echte Bakker Piet Kerssens B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Echte Bakker Piet Kerssens B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Echte Bakker Piet Kerssens B.V..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Echte Bakker Piet Kerssens B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Echte Bakker Piet Kerssens B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Echte Bakker Piet Kerssens B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanEchte Bakker Piet Kerssens B.V., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Echte Bakker Piet Kerssens B.V. opgave doet van een adres is Echte Bakker Piet Kerssens B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Echte Bakker Piet Kerssens B.V.,
De Droogmakerij 26
1851 LX HEILOO

Aansprakelijkheid

Echte Bakker Piet Kerssens B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. komen. Echte Bakker Piet Kerssens B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Echte Bakker Piet Kerssens B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Echte Bakker Piet Kerssens B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Echte Bakker Piet Kerssens B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Echte Bakker Piet Kerssens B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Echte Bakker Piet Kerssens B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Echte Bakker Piet Kerssens B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Echte Bakker Piet Kerssens B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Echte Bakker Piet Kerssens B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Echte Bakker Piet Kerssens B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Echte Bakker Piet Kerssens B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Echte Bakker Piet Kerssens B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Echte Bakker Piet Kerssens B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Echte Bakker Piet Kerssens B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echte Bakker Piet Kerssens B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Echte Bakker Piet Kerssens B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Echte Bakker Piet Kerssens B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Echte Bakker Piet Kerssens B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Echte Bakker Piet Kerssens B.V.,
De Droogmakerij 26
1851 LX HEILOO
[T] 072-532 1660
[F] 075-622 0083
[W] http://pietkerssens.echtebakker.nl/
[E] piet.kerssens@echtebakker.nl
[KvK] 35005077
[BTW nr.] NL800048209B01
[RABOBANK Krommenie] 333900758

Echte Bakker Kerssens B.V.


de Droogmakerij 26
1851 LX  HEILOO

Heeft u vragen?
Bel 072-5321660 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 17:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal